آزمایشگاه ادوات نانو بیو الکترونیک

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، همکف

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084307
اتاق: 1-416
پست الکترونیکی