آزمایشگاه ادوات نانو بیو الکترونیک

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084905
اتاق: 1-124
پست الکترونیکی