آزمایشگاه آزمایشگاه ویدیو روی شبکه

شماره تماس: 61119776
مکان: ساختمن قدیم،طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 9773
اتاق: 2-719
پست الکترونیکی