آزمایشگاه آزمایشگاه پروژه

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، طبقه 7

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82089756
اتاق: 2-510
پست الکترونیکی