آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

شماره تماس: 61114946
مکان: ساختمان جدید، -112

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084176
اتاق: 2-711
پست الکترونیکی