آزمایشگاه سیستمهای مجتمع زیستی

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82089762
اتاق: 2-318
پست الکترونیکی