آزمایشگاه سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه

شماره تماس: 61119770
مکان: ساختمان جدید،-101

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084997
اتاق: 2-712
پست الکترونیکی