آزمایشگاه سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82089756
اتاق: 2-510
پست الکترونیکی