آزمایشگاه شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی

شماره تماس: 61114334
مکان: ساختمان قدیم،1-

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084329
اتاق: 2-702
پست الکترونیکی