فرم ها فرم ها

فرمهای مربوط به اعضای هیات علمی

فرمهای مربوط به سفر

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی  به منظور تسریع در امور هنگام تنظیم درخواست سفر لازم است فرم اطلاعات سفر به همراه سایر مدارک متقاضیان (شرکت در کنفرانس یا مأموریت پژوهشی) تکمیل و ارسال شود.

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهشی

 

فرم های مربوط به گرنت

 

سایر فرمها

 

فرمهای مربوط به دانشجویان

فرمهای مربوط به کمک هزینه کنفرانس داخلی

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهانه دکتری