فرم ها

فرمهای مربوط به اعضای هیات علمی

فرمهای مربوط به سفر

 از قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی، از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ بنا به درخواست وزارت علوم و روابط بین الملل دانشگاه تهران تصمیم گرفته شده تا از این پس اعضای محترم هیأت علمی برای درخواست سفر و یا مأموریت پژوهشی علاوه بر مدارک درخواستی که در سایت eng.ut.ac.ir / معاونت‌ها/‏‬ معاونت پژوهشی / ‏فرم‌ها بارگذاری شده است, این سه فرم  ("فرم اطلاعات سفر"،"فرم درخواست مجوز-شماره 1 و فرم کارگروه داخلی سفرهای خارجی-شماره 2) و همچنین اسکن ویزا و بلیط مربوط به سفر / ‏‬ مأموریت را ضمیمه مدارک به معاونت پژوهشی ارسال نمایند.

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهشی

 

فرم های مربوط به گرنت

 

سایر فرمها

 

فرمهای مربوط به دانشجویان

فرمهای مربوط به کمک هزینه کنفرانس داخلی

 

فرمهای مربوط به طرح پژوهانه دکتری