آزمایشگاه مخابرات چند رسانه ای بی سیم

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید،331

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084314
اتاق: 2-511
پست الکترونیکی