آزمایشگاه مدارات و سیستمهای پیشرفته مخابرات داده

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، طبقه7

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی