آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 و 2

شماره تماس: 61114368
مکان: ساختمان قدیم،طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084962
اتاق: 2-610
پست الکترونیکی