آزمایشگاه مدل شبکه های قدرت

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82085047
اتاق: 2-319
پست الکترونیکی

درباره آزمایشگاه

مدل شبکه در قالب یک طرح پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات شرکت مدیریت شبکه برق ایران است که شامل 3 دستگاه ژنراتور، 12 دستگاه ترانسفورماتور قدرت، 14 خط انتقال، 5 پست انتقال با مصرف کننده های اهمی، سلفی و خازنی، 8 دستگاه رآکتورهای سه فاز جبران کننده توان خازنی خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان، تجهیزات اندازه گیری ، سنکرونوسکوپ، تجهیزات کنترل کننده توالی فاز، رله های حفاظتی دیجیتال و بسیاری امکانات دیگر می باشد. با کمک مدل فیزیکی شبکه امکان بررسی و انجام مانورهای مختلف مانند اتصال کوتاه، اتصال شبکه های مختلف با اختلاف فاز بزرگ یا دروپ های متفاوت، اتصال ژنراتور به شبکه و سنکرون کردن دو شبکه، نوسان توان، کنترل توان های اکتیو و راکتیو و بسیاری دیگر از عملیات و حوادث و همچنین آزمایش درستی عملکرد تجهیزاتی نظیر تجهیزات کنترل ولتاژ یا توان، کنترل فرکانس، کنترل پایداری شبکه قدرت و جلوگیری از نوسان توان وجود دارد.