آزمایشگاه مکاترونیک

شماره تماس: 61114367
مکان: ساختمان جدید، 202-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82089735
اتاق: 2-516
پست الکترونیکی