آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی

شماره تماس: 61114369 61114970
مکان: ساختمان قدیم ،411

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084338
اتاق: 1-414
پست الکترونیکی