آزمایشگاه کارگاه برق

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82089799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی