اطلاعیه و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جذب سرباز امریه دانشکدگان فنی در اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران

جذب سرباز امریه دانشکدگان فنی در اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهرانجذب سرباز امریه دانشکدگان فنی در اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران

نظر به جذب کمبود نیروی ماهر با تخصص‌های تأسیسات و سازه، مکانیکی، برق و راه و ساختمان با توجه به موافقت مسئولین محترم دانشگاه، تحت عنوان سرباز امریه در اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی جهت اطلاع واجدین شرایط اطلاع رسانی می شود.

 

آدرس کوتاه :