اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

کسب عنوان «استاد ممتاز دانشگاه تهران»

کسب عنوان «استاد ممتاز دانشگاه تهران»کسب عنوان «استاد ممتاز دانشگاه تهران»

به گزارش روابط‌عمومی دانشکدگان فنی، دکتر جواد فیض و دکتر محمود کمره‌ای ، استادان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی، به کسب عنوان «استاد ممتاز» دانشگاه تهران نایل شدند.

موضوع اعطای عنوان «استاد ممتاز» دانشگاه تهران به آقایان دکتر جواد فیض و دکتر محمود کمره‌ای، استادان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی، در«شورای انتخاب استاد ممتاز دانشگاه تهران» مطرح و پس از بررسی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی نامبردگان، عنوان «استاد ممتاز» دانشگاه تهران به ایشان اعطاء شد.

کسب عنوان «استاد ممتاز دانشگاه تهران» که بالاترین عنوان در سابقه علمی استادان دانشگاه است،توسط جناب آقایان دکتر فیض  و دکتر کمره ای بی شک نشانه شایستگی‌ها و توانمندی‌های برجسته علمی، پژوهشی و آموزشی و حاصل یک عمر تلاش بی شائبه علمی ایشان است. اکنون که بنابر نظر شورای اعطای استادی ممتاز دانشگاه، این عنوان ارزشمند به  این بزرگوران اعطا شده است، دانشکده برق و کامپیوتر کسب این عنوان افتخارآمیز را تبریک عرض نموده و برای آن بزرگوران آرزوی تندرستی و توفیقات بیشتر در خدمت به جامعه علمی کشور را مسئلت دارد.

 

آدرس کوتاه :