چشم‌انداز کمیته

چشم‌انداز کمیته مشاورین بین‌الملل را می‌توان به صورت موارد زیر برشمرد:

·      مشاوره در استراتژی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، مسیریابی و جهت‌دهی همه جانبه به دانشکده به خصوص در مواردی مانند کارآفرینی، خطوط پژوهشی، خط سیر آموزشی، پژوهش‌هایی که از دل صنعت به وجود آمده است، تفاهم‌نامه‌ها و عقود همکاری با صنعت، و مابقی سوالات، ابهامات و موارد پیش‌آمده در استراتژی و مسیر حرکت که ممکن است ایجاد شود.

·      همیاری و همکاری در راستای تغذیه، پرورش و رشد جایگاه و تصویر دانشکده در سطح ملی و بین‌المللی و ثبوت و شاخص شدن دانشکده در این راستا.

·      راهنمایی، مشورت و رایزنی در راستای فعالیت‌های جذب و افزایش سرمایه.

·      فعالیت به عنوان کمیته‌ای با چشم‌انداز و دورنمایی برای پیاده‌سازی، توسعه و پیشرفت سیر تکاملی ایده‌هایی که در دانشکده موجود است یا قابلیت ایجاد دارد.

·      مشاوره و رایزنی با تیم اجرایی دانشکده برای پیشبرد، ساخت، ارائه و تحویل مواردی که برای تغییرات صنعتی بنیادی و نهادینه دانشکده نیاز است.

·      تهیه و ارائه بازخورد مناسب و سازنده درباره عملکرد و سیر تکاملی امور دانشکده به هیئت مدیره کمیته و فراهم نمودن مسیر مناسب برای تهیه و ارائه گزارش‌های لازم در این راستا.