اعضای هیات علمی

احمد خونساری

احمد خونساری،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر | فناوری اطلاعات | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084333
اتاق : 1-203
صفحه رخ نما

Lab Webpage: http://hpnl.ut.ac.ir

 

Scopus
  • 1154 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1948 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1399
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/14 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه 1 8101344 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه 1 8101344 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/05 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص ترم دوم 1398
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/14 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/09 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در نرم افزار 2 8101660 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/28 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 06 هرهفته چهار شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 24 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1397
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/01 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/27 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:30) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2