اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو،

دانشیار
  • ، ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 82084924
اتاق : 1-314
صفحه رخ نما
Scopus
  • 510 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 826 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی پژوهشی 61119729-F10761119727 ساختمان جدید،117-