اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو،

دانشیار
  • ، ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 82084924
اتاق : 1-314
صفحه رخ نما
Scopus
  • 554 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 905 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک) 8101939 3 01 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
نرم افزارهای سیستم 8101393 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/19 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 08 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 04 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 05 نامشخص ترم اول 1398
سیستم های دینامیک در علوم اعصاب 8101994 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 1398/10/21 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 15 نامشخص 3973
اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها 8101980 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک) 8101939 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
سیستم های دینامیک در علوم اعصاب 8101994 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:00) 1397/10/22 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها 8101980 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک) 8101939 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2