اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو،

دانشیار
  • ، ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 82084924
اتاق : 1-314
صفحه رخ نما
Scopus
  • 491 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 777 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8101294 3 15 نامشخص نامشخص 3973
اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها 8101980 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک) 8101939 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها 8101980 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک) 8101939 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 10 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
سیستم های دینامیک در علوم اعصاب 8101994 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها 8101980 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدل سازی بیولوژیکی 8101406 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تجهیزات عمومی بیمارستان ها 8101709 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/28(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
سمینار 2 8101669 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1