اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو،

دانشیار
  • ، ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 82084924
اتاق : 1-314
صفحه رخ نما
Scopus
  • 549 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 895 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال