اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین حجت

حسین حجت،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : -
اتاق : 2-615