اعضای هیات علمی

حسین حجت

حسین حجت،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
اتاق : 2-615
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی