اعضای هیات علمی

حسین حجت

حسین حجت

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
اتاق : 2-615
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی