اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده،

استاد
 • دانشگاه تهران ، مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ، عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور ، عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی ، عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • مرکز تحققات مخابرات ایران ، عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ، عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • کنفرانس مهندسی برق ، عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ، عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی برق امیرکبیر
 • فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ، عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • دانشگاه تربیت مدرس ، عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران ، عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران ، عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ، عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • بخش ایران IEEE ، عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509
Scopus
 • 4812 ارجاعات
 • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
 • 7665 ارجاعات
 • 42 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر 1392←…
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی برق امیرکبیر 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه میشیگان ، برق الکترونیک

1367 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق الکترونیک

1364 ← 1265

B.Sc ، دانشگاه تهران ، برق الکترونیک

1357 ← 1363

فعالیت های علمی