اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
 • ، سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407
صفحه رخ نما
Scopus
 • 799 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
 • 992 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

پروفایل

 • ، قرارداد اجرای طرح حمایت از پژوهشگران پسا دکتری 1396←1397
 • ، ریاست نشست های علمی تخصصی کنفرانس مهندسی برق ایران 1396←1396
 • ، معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1397
 • ، قرار داد همکاری علمی 1395←1396
 • ، استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی 1395←1397
 • ، سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1384

فعالیت های علمی