اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر ، ریاست نشست های علمی تخصصی کنفرانس مهندسی برق ایران 1396←1396
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1397
  • جامعه دانش بنیان رشد ، قرار داد همکاری علمی 1395←1396
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی 1395←1397
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1384

فعالیت های علمی