اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1048 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1311 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
افزاره های نیم رسانا 8101867 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/06 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 02 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/12 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/28 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 67 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/30 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3