اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407
صفحه رخ نما
Scopus
  • 988 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 1257 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 نامشخص ترم دوم 1398
الکترونیک 1 8101087 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/12 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
الکترونیک 1 8101087 3 01 1398/10/28 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 01 1398/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 67 نامشخص 3973
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/30 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
افزاره های نیم رسانا 8101867 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 05 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2