اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089749
اتاق : 2-407
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1018 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1281 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
الکترونیک 2 آموزشی 61114224 ساختمان قدیم - طبقه سوم