اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

استادیار
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 557 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 822 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نام نوع تلفن آدرس
سیستم‌های محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین پژوهشی 82089720 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر-401