اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

استادیار
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 495 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 799 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
مدار های مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 8101365 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
طراحی سیستم های خیلی فشرده 8101446 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/10 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
مدار های مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 8101365 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 66 نامشخص نامشخص 3973
طراحی سیستم های خیلی فشرده 8101446 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/27 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
سمینار 8101221 2 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
سمینار 8101221 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
طراحی سیستم های خیلی فشرده 8101446 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/28 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
الکترونیک دیجیتال 8101445 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2