اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1231 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2285 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال