اعضای هیات علمی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084316
اتاق : 1-209
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Essex ، مهندسی برق

1354 ← 1357

M.S ، Essex ، مهندسی برق مخابرات

1353 ← 1354

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، مهندسی برق

1344 ← 1349

کلمات کلیدی