اعضای هیات علمی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82085021
اتاق : 2-507
صفحه رخ نما
Scopus
  • 759 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 960 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

افتخارات