اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
صفحه رخ نما
Scopus
  • 323 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 637 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال