اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 404-1

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال