اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مهندسی برق، مخابرات، سیستم

1383 ← 1390

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات-رمز

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - مخابرات

1376 ← 1381