اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال