اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82085022
اتاق : 2-517
صفحه رخ نما
Scopus
  • 982 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1752 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/12 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1399
داده کاوی 8101636 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/12 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/30 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/24 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 07 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 34 نامشخص نامشخص 3973
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
داده کاوی 8101636 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/25 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/03 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
داده کاوی 8101636 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1396
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در نرم افزار 1 8101658 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1