اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 609 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 1004 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
کارگاه کامپیوتر آموزشی 61114919 ساختمان قدیم، طبقه دوم
طراحی سیستم های قابل اعتماد پژوهشی 61114306 ساختمان قدیم ،طبقه اول
طراحی سیستم های قابل اعتماد پژوهشی 61114306 ساختمان قدیم ،طبقه اول