اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی برق
  • ، کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
صفحه رخ نما
Scopus
  • 668 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 1089 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 01 نامشخص ترم دوم 1398
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 1399/04/14 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 01 نامشخص ترم اول 1398
شبکه های سلولی 8101922 3 01 1398/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 01 1398/10/30 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 36 نامشخص 3973
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/01 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
شبکه های سلولی 8101922 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مخابرات سلولی 8101451 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/02 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در مخابرات 3 8101639 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/04 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در مخابرات 2 8101638 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مخابرات 2 8101638 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2