اعضای هیات علمی

رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084302
اتاق : 2-617
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1049 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹

نام نوع تلفن آدرس
پردازش تصاویر پژوهشی ساختمان جدید - 614