آزمایشگاه سیستم های چند عاملی

شماره تماس: 61114976
مکان: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی