آزمایشگاه شبکه های هوشمند

شماره تماس: 61114222
مکان: ساختمان جدید،403

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084303
اتاق: 2-312
پست الکترونیکی