آزمایشگاه پردازش تصاویر

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید - 614

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084302
اتاق: 2-617
پست الکترونیکی