آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی

شماره تماس: 61119729-F10761119727
مکان: ساختمان جدید،117-

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084924
اتاق: 1-314
پست الکترونیکی