اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : 2-322
صفحه رخ نما
Scopus
  • 514 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 715 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.