اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : 2-322
صفحه رخ نما
Scopus
  • 428 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 591 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.