اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

استادیار
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
 • پژوهشکده شهید فیاض ، عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه شریف ، امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
 • دانشگاه تهران ، عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089746
اتاق : 2-307
Scopus
 • 554 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

پروفایل

 • دانشگاه شریف ، امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies 1396←…
 • دانشگاه تهران ، عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی 1396←…
 • دانشگاه شیران ، کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1396←1396
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←…
 • پژوهشکده شهید فیاض ، عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا) 1393←…
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393←…
 • وزارت اقتصاد و امور دارایی ، مشاور امنیت IT وزارت اقتصاد و امور دارایی (معاونت توسعه مدیریت و منابع) 1391←1392
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، مسئول سمعی وبصری بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1391←1391
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، مسئول علمی نمایشگاه پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل 1390←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی