اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
 • ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
 • ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
 • 2762 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 4451 ارجاعات
 • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • ، عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←1397
 • ، عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا 1396←1398
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، عضو کارگروه بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی دانشگاه تهران 1394←1396
 • ، عضو گروه پژوهش، فناوری، و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران 1394←1395
 • ، عضو گروه پژوهشی، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 1394←1396
 • ، عضو گروه آموزش، ترویج، و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران 1393←1394
 • ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران 1391←…
 • ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران 1391←…
 • ، عضو کمیته علوم شناختی گروه فناوری های نوین شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←1395
 • ، عضو هیات مدیره انجمن سیستم های فازی ایران 1388←1390
 • ، عضو هیات مدیره انجمن سیستم های هوشمند ایران 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تگزاس A &M ، مهندسی برق

1376 ← 1380

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1366 ← 1371

فعالیت های علمی