اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
 • پژوهشکده فناوری های همگرا ، عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
Scopus
 • 2232 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
 • 3647 ارجاعات
 • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←1397
 • پژوهشکده فناوری های همگرا ، عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا 1396←1398
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1395←1396
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، عضو کارگروه بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی دانشگاه تهران 1394←1396
 • ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، عضو گروه پژوهشی، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 1394←1396
 • ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، عضو گروه پژوهش، فناوری، و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران 1394←1395
 • ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، عضو گروه آموزش، ترویج، و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران 1393←1394
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران 1392←…
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران 1392←…
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته علوم شناختی گروه فناوری های نوین شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1391←1395
 • دفتر انجمن در خیابان کارگر شمالی ، عضو هیات مدیره انجمن سیستم های فازی ایران 1388←1390
 • دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان میزبان انجمن ، عضو هیات مدیره انجمن سیستم های هوشمند ایران 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تگزاس A &M ، مهندسی برق

1376 ← 1380

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1366 ← 1371

فعالیت های علمی