اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2733 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 4408 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها