اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2762 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 4451 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناسایی سیستم 8101888 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/12 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
شناسایی الگو 8101580 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 81 نامشخص 3973
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
شناسایی سیستم 8101888 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/31 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
سمینار 8101221 2 03 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم اول 1395
شناسایی الگو 8101580 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1