اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • ، عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • ، عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2762 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 4451 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.