اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه جذب و استخدام پردیس فنی
  • عضو میز علوم و فناوری شناختی گروه تخصصی بین رشته ای وزارت عتف
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3319 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 5226 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.